VEDTÆGTER FOR Aulum Håndboldklub
   
§ 1 Navn og hjemsted.
Stk. 1.
Foreningens navn er Aulum Håndboldklub, forkortet AHK.
 
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Aulum, Herning Kommune
 
Stk. 3.
Foreningen er medlem af: Jysk Håndbold Forbund (JHF) og DGI
 
§ 2 Formål.
Foreningens formål er at fremme håndboldspillet i Aulum. Klubben ønsker at opnå sportslige resultater gennem fairplay, godt kammeratskab og i en god tone – både på banen, på tilskuerpladserne og til træning.
 
§ 3 Medlemskreds.
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentbetalingen er registreret hos foreningens kasserer.
 
Stk. 2.
Kontingentsatser fastsættes af bestyrelsen, og opkræves umiddelbart efter sæsonstart. Kontingentet skal være betalt inden turneringens start.
 
Stk.3.
Såfremt et medlem agerer i strid med foreningens formål, kan bestyrelsen udelukke et medlem fra foreningen i kortere eller længere perioder.
 
§ 4. Generalforsamlingen.
Stk. 1.
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts/april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel på diverse sociale medier som bl.a. www.Aulumhk.dk, Aulum Håndboldklubs facebookside og pr mail til Aulum Håndboldklubs medlemmer.
 
Stk.3.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent senest en måned før generalforsamlingen. Medlemmer på 18 år og derover har personlig stemmeret, mens medlemmer under 18 år har stemmeret via deres forældre – 1 stemme pr. medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.
 
Stk.4.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  6. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt.
 
Stk. 5.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
 
Stk.6.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 
Stk.7.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal.
Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages der altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
 
Stk.8.
Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder, indtræder suppleanten og overtager det udtrædende medlems resterende valgperiode.
 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 
Stk.2.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
 
§ 6. Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode således, at der hvert år vælges skiftevis tre og to medlemmer.
Stk. 1 a.
At man i alderen 16-20 år frivilligt kan sidde med i bestyrelsen som følmedlem. Det vil sige at man er med til udførelsen af bestyrelsesarbejdet. Dog betyder dette at man ikke har ansvar eller beslutningsret, som valgte medlemmer i bestyrelsen.   
 
 
Stk.2.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 
 
Stk.3.
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Dog kan kasserer vælges udenfor bestyrelsen.
 
Stk.4.
Formanden - og i vedkommendes fravær næsteformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst to medlemmer af bestyrelsen, fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 
Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer - herunder formanden eller næstformanden - er til stede.
 
Stk.6.
Der føres protokol (mødereferat) over bestyrelsens handlinger og beslutninger.
 
 
§ 7. Økonomi, regnskab og revision.
Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 
Stk.2.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
 
§ 8. Tegningsregler og hæftelser.
Stk. 1.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 
Stk.2.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 
§ 9. Vedtægtsændringer.
Stk. 1.
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 
§ 10. Opløsning.
Stk. 1.
Opløsning af foreningen eller fusioner med andre foreninger kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 
Stk. 2.
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver ungdomsarbejdet i idrætsklubber i lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.
 
 
Stk.3.
Ved evt. fusion med anden forening indgår foreningens aktiver i den fusionerede forening efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.
 
Således vedtaget på foreningens generalforsamling
den 28. april 2021
Aulum Håndboldklub | Webansvarlig Lone Vestergaard